Huishoudelijk reglement opgesteld en voorgesteld aan de leden op de eerste vergadering van de heemkundige kring Bekkevoort en dat op 13 september 2007.

Artikel 1

Vanaf heden wordt de naam "Heemkring Bekkevoort" gebruikt door deze vereniging. Tezelfdertijd gaan we op zoek naar een logo voor deze kring en een naam voor een eventueel driemaandelijks infoblaadje. Dit logo en naam blijft vanaf goedkeuring door het bestuur eigendom van de kring.

Artikel 2

Jaarlijks zal op de algemene vergadering het beleid van de vereniging voor het volgend werkjaar worden vastgelegd.

Artikel 3

1 Als leden zijn erkende natuurlijke personen van minsten 18 jaar en ouder. Juniorleden zijn leden jonger dan 18 die tijdens de bezigheden steeds vergezeld zijn van een ouder lid.

2 Alle leden hebben het recht de algemene ledenvergadering bij te wonen.

3 De beslissing of een lid al dan niet tot de kring wordt toegelaten of uitgesloten dient schriftelijk worden vastgelegd door het bestuur. De secretaris geeft van deze beslissing zo spoedig mogelijk ter kennis, liefst schriftelijk, al dan niet zonder vermelding tot welke motivering deze beslissing geleid heeft.

4 de ledenlijst blijft eigendom van de kring, en mag nooit gebruikt worden tot enige vorm van uitbuiting, dit ter bescherming van de leden.

Artikel 4

Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 september van het lopende jaar en dit gericht tot de secretaris van de kring. Alleen deze is geldig.

Artikel 5

In de algemene jaarvergadering dienen de contributies van de leden vastgesteld.

Voor lid € 10

Voor junior lid € 5

Voor steunend lid € 20

Artikel 6

1 Het bestuur wijst iemand aan die belast wordt met het beheer van de goederen die eigendom zijn van de kring en welke als gebruiksmiddel ten dienste van de vereniging zijn.

2 Alle goederen die eigendom zijn van de kring dienen te worden geregistreerd, hetgeen tot de taak van de beheerder hoort.

3 Bij schenkingen aan de kring dient een overeenkomst te worden gesloten waardoor blijkt dat de kring de schenking  in eigendom aanvaardt en dat de schenker afstand doet van deze goederen.

4 Aan de kring in bruikleen geschonken goederen worden beheerd door het bestuur.

5 De aan de kring behorende goederen mogen ter geenerwijs aangewend worden voor commerciële doeleinden noch voor eigenbelang.

Artikel 7

Het bestuur, zijnde voorzitter, secretaris, penningmeester, ondervoorzitter, zetelen voor 4 jaar, en om de 4 jaar zal een nieuw bestuur gekozen worden uit het bestuur of uit leden die minimaal reeds 2 volle jaren lid zijn van de kring, met uitzondering van de opstart periode in 2007.

Artikel 8

Bij vaststelling van een van de leden dat er door een ander lid, al dan niet bestuurslid, misbruik van de kring gemaakt word , dient dit misbruik schriftelijk en gedagtekend opgestuurd te worden naar elk lid van het bestuursorgaan afzonderlijk.

Artikel 9

Opgesteld dient nog te worden de plaats en data waar men al dan niet maandelijks archief en infodagen houd, zijnde tot verbetering van huidige plaats, het "Hageveld" als locatie behouden blijft.

Opgemaakt te Bekkevoort, 13 september 2007, en in pdf-vorm naar de leden  opgestuurd.

De voorzitter,                                                                                    De secretaris,

Lambert Guillaume                                                                           Torbeyns Jan

Bijvoegsel 1, datum september 2009,
Als bestuurslid en penningsmeester van deze vereniging werd unaniem de heer Jahan Laevers verkozen

Bijvoegsel 2, datum september 2011
De maandelijkse vergaderingen gaan vanaf nu door op woensdagavond in plaats van donderdagavond.